Verleende omgevingsvergunning en huisnummerbesluit Juffersland 59 Leersum

Redactie Leersumnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leersum.

Aanvraag omgevingsvergunning

De ingediende aanvraag voor Juffersland 3956TS 59 Leersum luidt als volgt:

Verleende omgevingsvergunning en huisnummerbesluit Juffersland 59 Leersum

Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat ingevolge artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een uitgebreide omgevingsvergunning is verleend voor realisatie van 4 rijwoningen en 8 appartementen op het perceel Juffersland 59 in Leersum. Het besluit omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 december 2023 gedurende zes weken (tot en met 1 februari 2024) voor een ieder ter inzage (identificatienummer: NL.IMRO.1581.LSMjuffersland59-VV01). Wat houdt deze omgevingsvergunning in? De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om 12 woningen (4 rijwoningen en 8 appartementen) op te richten op het perceel Juffersland 59 in Leersum. Er is sprake van een aangewezen plan volgens artikel 6.12 Wro jo artikel 6.2.1. van het Bro. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is. De locatie is opgenomen op de lijst van kansrijke inbreidingslocaties behorende bij de op 13 oktober 2020 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Nota Inbreidingslocaties’. Realisatie van het plan draag bij aan de gemeentelijke woningbouwopgave. Hoe kunt u deze omgevingsvergunning inzien of raadplegen? U kunt het plan inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn op een computer in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Het besluit is ook raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage. Hier vindt u de digitale koppelingen naar het plan. Hoe kunt u reageren? Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Beroep kan vanaf 23 december 2023 gedurende 6 weken worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. Tevens kan de- gene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Wij wijzen u erop dat bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten zijn verschuldigd.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Leersum
  2. omgevingsvergunning

Bekijk meer bekendmakingen