Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Nieuwe Steeg 2, Leersum”

Redactie Leersumnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leersum.

Aanvraag bestemmingsplan

De ingediende aanvraag voor Nieuwe Steeg 3956RD 2 Leersum luidt als volgt:

Gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan “Nieuwe Steeg 2, Leersum”

Het bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 april 2024 het bestemmingsplan “Nieuwe Steeg 2, Leersum” gewijzigd heeft vastgesteld (identificatienummer: NL.IMRO.1581.LSMnieuwesteeg2-VA01). Er is geen exploitatieplan vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het vaststellingsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 31 mei tot en met 12 juli 2024. Wat houdt dit bestemmingsplan in? In het bestemmingsplan wordt ruimte geboden om een stal die buiten het bouwvlak is gerealiseerd door verschuiven van het bouwvlak binnen het bouwvlak te brengen. Daarnaast zal de intensieve varkenshouderij worden beëindigd en worden omgevormd naar een regeneratief landbouwbedrijf. Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat kostenverhaal is geregeld door een overeenkomst met de initiatiefnemer. De wijzigingen ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan kunt u in het vaststellingsbesluit nalezen. In de regels en op de verbeelding zijn enkele storende omissies hersteld. Hoe kunt u dit bestemmingsplan inzien of raadplegen? Het plan is binnen de genoemde termijn digitaal raadpleegbaar en beschikbaar via de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ga naar www.heuvelrug.nl/terinzage. U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn op een computer in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Hoe kunt u reageren? Met ingang van 1 juni tot en met 12 juli 2024 kan beroep worden ingesteld door: a.een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt; b.een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat hij of zij niet tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan; c.een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. Beroep kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde Afdeling. Wij wijzen u erop dat er bij het instellen van beroep c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten zijn verschuldigd. U kunt deze griffierechten vinden op www.raadvanstate.nl Inwerkingtreden van het bestemmingsplan Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen leersum
  2. bestemmingsplan