Verkeersbesluit Parkeerschijfzone Bijenkorf en Kerkweg te Leersum

Redactie Leersumnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leersum.

Aanvraag Verkeer | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor TorenzichtlaanKerkweg 3956HC 1783956RT 5 Leersum luidt als volgt:

Verkeersbesluit Parkeerschijfzone Bijenkorf en Kerkweg te Leersum

Burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug; O v e r w e g e n d e d a t : dit verkeersbesluit wordt genomen op basis van de bestaande feitelijke situatie, de blauwe zone wordt niet uitgebreid; de parkeerdruk op de Bijenkorf in Leersum zo hoog is, dat er sprake is van hinderlijk langparkeren waardoor er minder parkeerruimte beschikbaar is voor het winkelend publiek; het hier om een winkelgebied gaat met detailhandel op loopafstand dat voorziet in de dagelijkse behoeften; hier door het winkelend publiek in het algemeen kort wordt geparkeerd; de druk op de parkeergelegenheid in het winkelgebied met name op vrijdagen en zaterdagen hoog is; met het instellen van een parkeerschijfzone het kortstondig parkeren wordt bevorderd en er meer specifiek voor het winkelend publiek bedoelde parkeerplaatsen ontstaan; de beschikbare capaciteit optimaal wordt benut en hierdoor de doorloopsnelheid van het parkeren wordt bevorderd; voor bewoners van de appartementen boven de winkels en personeel van de winkels op een acceptabele loopafstand voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn om langdurig te kunnen parkeren; door invoering van de parkeerschijfzone op de Bijenkorf en de Kerkweg te Leersum, met een parkeerduurbeperking van 1,5 uur en deze alleen toe te passen op vrijdag van 8:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 8:00 tot 18:00 uur, één ieder buiten deze periode onbeperkt gebruik kan blijven maken van de parkeerplaatsen; voor mensen met een functiebeperking mogelijkheden bestaan, conform het huidige beleid, om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen waarmee op de beschikbare gehandicaptenparkeerplaatsen (langdurig) kan worden geparkeerd; het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van de betrokkenen behoren te blijven; overeenkomstig artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de plaatsing van de verkeerstekens, van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 moet geschieden krachtens een verkeersbesluit; overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994, verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of het waterschap; overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de politie Utrecht en dat de daartoe gemachtigde medewerker Verkeersadvisering heeft ingestemd met hieronder genoemde maatregelen; Gelet op hoofdstuk 2 paragraaf 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en hoofdstuk 2 van het BABW en het algemeen mandaat-, machtiging-, en volmachtbesluit 2016 d.d.15 maart 2016 waarin het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling; b e s l u i t e n : 1. Alle voorgaande verkeersbesluiten met betrekking tot een blauwe zone in dit gebied worden ingetrokken en vervangen door dit verkeersbesluit; 2. Het instellen van een parkeerschijfzone op de Bijenkorf en de Kerkweg te Leersum op vrijdag van 8:00 uur tot 21:00 uur en op zaterdag van 8:00 uur tot 18:00 uur met een parkeerduurbeperking van 1,5 uur door het plaatsen van bord E10 en E11 en het aanbrengen van blauwe markering daar waar de parkeerduurbeperking van kracht is uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 conform de bij dit besluit behorende tekening; 3. Dit besluit openbaar te maken door middel van een publicatie in de Staatscourant, in het gemeentenieuws van nieuwsblad De Kaap/Stichtse Courant en op onze gemeentelijke website (www.heuvelrug.nl); 4. Een kopie van dit besluit te sturen aan: Politie Regio Utrecht, district Heuvelrug, Postbus 395, 3900 AJ Veenendaal Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Namens dezen, de Themamanager Buitenruimte Ir. R.J. ter Horst Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht. Het bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en te worden gericht tot het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op. Indien een bezwaarschrift is ingediend, kan op basis van artikel 8.8.1 van de Algemene wet bestuursrecht, worden gevraagd om een voorlopige voorziening indien –gelet op het betrokken belang- onverwijlde spoed dat vereist. Dit verzoek moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, correspondentieadres: Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De locatie van de in dit besluit genomen maatregelen en de locatie van de bebording zijn in de bijlage opgenomen

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen leersum
  2. Verkeer | Organisatie en beleid