Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling op het adres Gooijerdijk 8a te Leersum, Omgevingsdienst regio Utrecht

Redactie Leersumnieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Leersum.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Besluit op aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling op het adres Gooijerdijk 8a te Leersum, Omgevingsdienst regio Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer, het volgende bekend. Op 7 februari 2014 heeft de A. van Geer voor het adres: Gooijerdijk 8a te Leersum, een ‘aanmeldnotitie m.e.r.- beoordeling voor het houden van 5.492 gespeende biggen en 144 vleesvarkens’ ingediend. Overeenkomstig het Besluit milieu-effectrapportage 1994, moet het college vooraf bepalen of voor de beoogde opslag een milieu-effectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de aanmeldnotitie hebben burgemeester en wethouders op 14 augustus 2014 besloten dat er geen milieu-effectrapport hoeft te worden opgesteld. Het besluit wordt aangemerkt als een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit (op de aanvraag om een omgevingsvergunning). Gelet op artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Bezwaar tegen deze besluitvorming kan aan de orde worden gesteld in de vergunningprocedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die op deze besluitvorming volgt. De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen voor zes weken vanaf 15 augustus 2014 ter inzage en kunnen worden ingezien bij: – Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur; – Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Kerkplein 2 te Doorn

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen leersum
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid